Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Proces rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Rozliczanie projektów unijnych (więcej tutaj), współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, to proces:

 • sprawozdawczości wykonanych w ramach projektu zadań,

  Rozliczanie projektu unijnego nieodzownie powiązane jest z koniecznością przedstawiania wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, które to dokumentują

  Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

 • udokumentowania wykonanych w ramach projektu zadań,
 • sprawozdawczości poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych,
 • udokumentowania poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych,
 • realizacji wskaźników produktu i rezultatu w kontekście zawartych we wniosku i umowie zapisów o udzielenie dofinansowania.

Jak należy rozliczać projekty unijne?

Rozliczanie projektu unijnego nieodzownie powiązane jest z koniecznością przedstawiania wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, które to dokumentują. Najważniejszym jest tu, aby zadbać o to, by posiadać:

 • umowy z dostawcami usług,
 • umowy z dostawcami środków trwałych,
 • umowy z dostawcami wartości niematerialnych i prawnych,
 • potwierdzenia przelewów i faktury, które poświadczające zapłatę za otrzymane produkty i usługi,
 • potwierdzenia zapłaty wynagrodzeń pracownikom (w sytuacji, gdy były one finansowane w ramach projektu), czyli najczęściej listy płac wraz z potwierdzeniami dokonanych przelewów na obowiązkowe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

System rozliczania dotacji

Chcąc należycie rozliczyć projekt unijny, musimy pamiętać o tym, że podstawowymi elementami należącymi do systemu rozliczania uzyskanej z budżetu unijnego dotacji są przede wszystkim:

 • zapisy dotyczące umowy o udzielenie dofinansowania ze środków unijnych,
 • kwestie dotyczące kwalifikowalności wydatków (każdy program operacyjny ma własny system dotyczący zasad kwalifikowalności wydatków),
 • weryfikowanie etapów realizacji inwestycji,
 • wnioski o wypłatę zaliczki,
 • wnioski o płatność,
 • dokumenty dotyczące promocji i informacji na temat projektu,
 • archiwum dokumentacji projektowej,
 • odrębne konta analityczne w systemie finansowo-księgowym (przy czym należy pamiętać o tym, że w przypadku projektu finansowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu unijnego, konieczne jest prowadzenie odrębnej księgowości) i wyodrębnione do realizacji projektu konto bankowe (najczęściej są to dwa konta – jedno, służące do obsługi płatności zaliczkowych i konto do realizowania płatności refundacyjnych).

Wpis w kategorii: Dotacje i fundusze unijne

Tagi: , , ,

Comments are closed.